Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. so sídlom Piešťanská 31/A, Nové Mesto nad Váhom, ICO 46929720 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutí založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí týkajúcich sa zapracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Spoločnosť NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a nepredávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a pre aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zdarma v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náleží táto informácia. Vo Vašej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácií, skôr než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli namáhavo získateľné (typicky zo záložných systémov, archivácií apod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto údaje poskytnuté inému správcovi.

Aktualizácie údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli správne vykonávať svoju činnosť Správcu.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V okamžiku podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa taktiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich zapracovávame protiprávne a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme pre účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so zapracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na zapracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše údaje uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto údaje aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky prevediteľné. Avšak tieto údaje nie sú naďalej nijak aktívne zapracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email jozef.kocka@nerezove-materialy.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.
Piešťanská 31/A
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Webové stránky - súbory protokolov

Pokiaľ vstúpite na naše webové stránky a prehliadate si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme, patria:

  • Vaše IP Adresa
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovedi http
  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roku a výlučne pre účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie k zhromažďovaniu a ukladaniu informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnou funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zaisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame pre marketingové účely, pre účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a taktiež pre účely právnej ochrany.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. spracovávajú nasledovné osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pro jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Odberatelia

Kontaktný formulár web

Právny titulOprávnený záujem
Osobné údajeEmail (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovaniaKontaktovanie zákazníkom
Doba spracovania5 rokov

Kamerový záznam

Právny titulOprávnený záujem
Osobné údajeZáznam kamerového systému – audio, video, fotografie
Účel spracovaniaZáznam a uchovávanie dát z kamerového systému za účelom ochrany majetku a uplatnenia prípadných právnych nárokov

Objednávka

Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (osobný údaj), DIČ fyzické osoby (osobný údaj), Dodacia adresa (osobný údaj), Email (osobný údaj), Meno (osobný údaj), Priezvisko (osobný údaj), Telefón (osobný údaj)
Účel spracovaniavybavenie objednávky, odoslanie, dodanie alebo odber tovaru
Doba spracovania5 rokov
SpracovateliaDodávateľ IS
PríjemcoviaPrepravné spoločnosti, audítori, advokáti
Právny titulZákonná povinnosť
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko(Osobný údaj)
Účel spracovaniavedenie a dokladovanie daňovej evidencie
Doba spracovania10 rokov
Doba spracovania1 týždeň

Ponuka

Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovaniaspracovanie a zaslanie cenovej ponuky
Doba spracovania5 rokov
SpracovateliaDodávateľ IS
Právny titulOprávnený záujem
Osobní údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj)
Účel spracovaniaza účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb, lepšia komunikácia so zákazníkom pre prípad ďalšieho vypracovania ponúk
Doba spracovania5 rokov
SpracovateliaDodávateľ IS

Maloobchod

Právny titulPlnenie zmluvy
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)
Účel spracovaniavybavenie objednávky, odoslanie, dodanie alebo osobný odber tovaru
Doba spracovania10 rokov
SpracovateliaDodávateľ IS
PríjemcoviaPrepravné spoločnosti, audítori, advokáti
Právny titulZákonná povinnosť
Osobné údajeAdresa (Osobný údaj), DIČ fyzickej osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko(Osobný údaj)
Účel spracovaniavedenie a dokladovanie daňovej evidencie
Doba spracovania10 rokov

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín

K poskytovaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa streda, 06. Júna, 2018.